Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 19.02.2020 г.

На 19.02.2020 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-486/07.02.2020 г. от Кадев – кмет на Община Банско, относно Програма за управление на Община Банско за периода 2019 – 2023 година.