Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 19.03.2020 г.

На 19.03.2020 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-498/24.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен план за младежта на Община Банско за 2020 г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-180/29.01.2020г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.