Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 23.07.2020 г.

На 23.07.2020 г. от 16.45 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-577/15.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.