Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 22.07.2021 г.

На 22.07.2021г. от 16.15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт  към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-790/12.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на Община Банско за 2020г. и проект на Програма за развитие на туризма на Община Банско за 2021г.