Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 19.07.2022г.

На 19.07.2022г. от 18.15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1022/12.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на СНЦ „Футболен клуб-Банско тиим”.