Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 11.05.2020 г.

На 11.05.2020 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-180/29.01.2020г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-505/02.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-480/30.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.