Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 25.08.2020 г.

На 25.08.2020 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-581/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за периода 2015 – 2019г. в изпълнение на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Банско за периода 2008 – 2011г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-582/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Банско за периода 2020 – 2023г.