Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 22.10.2020 г.

На 22.10.2020 г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-624/25.09.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно проект на нова Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-630/13.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2019г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2020г.