Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 21.12.2020 г.

На 21.12.2020 г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

 Дневен ред

1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-837/08.12.2020г. от Янка Иванова Еринина, относно отпускане на стипендия на Димитър Петров Еринин (внук).

2. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-665/09.12.2020г. от Стойчо Баненски-за кмет на Община Банско, относно проект план-сметка на трите вида услуги: сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждането  им в депо за битови отпадъци във всички населени места на територията  на Община Банско.

3. Разглеждане на искане с вх. №ОС-З-839/08.12.2020г. от Георги Стойчев – изпълнителен директор на „Подемстроймаш“ АД, относно разкриване на Дом стари хора.

4. Разглеждане на докладна с вх. ОС-01-672/14.12.2020г.от Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. ОС-01-671/14.12.2020г.от Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.  

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-675/18.12.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на съгласие на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД за теглене на банков кредит – тип „овърдрафт“.