Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 22.03.2021 г.

На 22.03.2021 г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-707/25.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчети за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2020г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2020г.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-717/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно одобряване на доклад за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на гр. Банско.