Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 25.05.2021 г.

На 25.05.2021 г. от 15.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-743/05.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект на нова Наредба №1 за осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктурата, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и опазване на движението на територията на Община Банско.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-752/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.