Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 09.12.2021 г.

На 09.12.2021 г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-845/09.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-870/19.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия за спортни успехи на Благовест Стоянов.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-878/25.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Димитър Еринин.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-871/19.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заповед за делегиране на права на Директорите на общинските училища за управление, стопанисване и отдаване под наем, с цел реализиране на собствени приходи от имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-879/29.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване по проект „Красива България“ през 2022 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проектно предложение „Ремонт на поликлиника, гр. Банско“.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-889/06.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване на публични ВиК активи за 2020г. и предаване на активите в управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-869/18.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2021г.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-883/01.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План-сметка за необходимите средства за трите вида за 2022г.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-873/23.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно зониране на гр. Добринище съгласно ЗМДТ.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-848/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 395 от Протокол № 26/31.05.2021г.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-849/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 396 от Протокол № 26/31.05.2021г.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-850/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 403 от Протокол № 26/31.05.2021г.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-851/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 397 от Протокол № 26/31.05.2021г.

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-852/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 404 от Протокол № 26/31.05.2021г.

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-853/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 405 от Протокол № 26/31.05.2021г.

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-854/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 398 от Протокол № 26/31.05.2021г.

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-855/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 406 от Протокол № 26/31.05.2021г.

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-856/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 399 от Протокол № 26/31.05.2021г.

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-857/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 407 от Протокол № 26/31.05.2021г.

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-858/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 400 от Протокол № 26/31.05.2021г.

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-859/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 401 от Протокол № 26/31.05.2021г.

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-860/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 402 от Протокол № 26/31.05.2021г.

23. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-861/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 408 от Протокол № 26/31.05.2021г.

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-862/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 409 от Протокол № 26/31.05.2021г.

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-863/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 410 от Протокол № 26/31.05.2021г.

26. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-864/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 411 от Протокол № 26/31.05.2021г.

27. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-865/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 412 от Протокол № 26/31.05.2021г.

28. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-866/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 413 от Протокол № 26/31.05.2021г.

29. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-867/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 414 от Протокол № 26/31.05.2021г.

30. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-868/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 415 от Протокол № 26/31.05.2021г.