Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 16.02.2022 г.

На 16.02.2022г. от 17,45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-357/21.12.2021г. от Костадин Загорчин – председател на Общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-916/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобрение на последваща оценка на изпълнението Общински план за развитие за 2014 - 2020г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-918/10.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на имотите - частна общинска собственост, подлежащи на застраховане.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-923/11.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен отчет за изпълнение през 2021г. на Програмата за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.