Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 22.03.2022г.

На 22.03.2022г. от 16.45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-934/14.03.2022г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-30/14.03.2022г., относно провеждане на шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.
  2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-937/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчети по изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за 2021г.