Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 07.04.2022 г.

На 07.04.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-945/21.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно даване на съгласие на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД за увеличаване размера на банков кредит – тип „овърдрафт“.
  2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-948/22.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на специален автомобил Ивеко Еврокарго, собственост на „Общински паркинги – Банско“ ЕООД.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-951/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско за 2022г.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-949/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2022 година.