Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 19.05.2022 г.

На 19.05.2022г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-957/13.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно даряване на техническо оборудване на РУ-Банско.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-964/14.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансова награда на Катрин Гемкова за постигнати високи спортни резултати.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-971/29.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на временен безлихвен заем на СЮЗО за изпълнение на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-972/29.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметство Добринище и кметство Филипово.
  5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-973/29.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечното възнаграждение на кмета на Община Банско.
  6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-978/10.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2022г. и отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2021г.
  7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-980/11.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Здравка Парапунова.
  8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-987/16.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Ивана и Ивона Христови Малчови.
  9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-988/16.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Георги Емилов Чолев.