Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 22.06.2022 г.

На 22.06.2022г. от 17,45 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-989/16.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарни оценки на сграда с идентификатор 54136.1.235.1 и сграда с идентификатор 54136.1.235.2 по КК и КР на с. Осеново.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-990/16.05.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на сграда с идентификатор 54136.1.246.1. по КК и КР в местност „Чало” с. Осеново.

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-01-1233/31.05.2022 г. от Георги Николов Цветков, относно отпускане на финансова подкрепа за постигнати високи спортни успехи.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1006/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приспадане на сума за извършване на основен ремонт от месечните наемни вноски по договор за наем №Д-ОС-21-140/30.11.2021г между Община Банско и ЕТ „Димитър Зинков” в с. Обидим.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1007/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на имот-частна общинска собственост,представляващ самостоятелен обект в сграда /общински апартамент/ и идентификатор 47857.102.75.1.3. по КК и КР на с. Места.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1008/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /общински апартамент/ и идентификатор 47857.102.75.1.1. по КК и КР на с. Места.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1010/15.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеални части от ПИ с идентификатор 53059.101.359 по КК и КР на с. Обидим.

8. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-С-407/13.06.2022г. от Райна Малчова –управител на „Общински паркинги – Банско” ЕООД.