Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 19.07.2022 г.

На 19.07.2022г. от 18,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1017/20.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарни оценки за сгради с идентификатори 39614.17.392.1 и 39614.17.392.2., м. „Солището” в с. Кремен

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1022/12.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на СНЦ „Футболен клуб-Банско тиим”.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1023/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на минималните месечни наемни цени за отдаване под наем на жилищни и не жилищни имоти – публична и частна общинска собственост в Община Банско.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1027/14.07.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно разпореждане с имущество на „Общински паркинги- Банско”.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1028/14.07.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно промяна на Инвестиционната програма на Община Банско за 2022г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1028/14.07.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно средства за проектиране в Инвестиционната програма на Община Банско за 2022г.