Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 24.08.2022 г.

На 24.08.2022г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1052/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно увеличаване броя на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Банско.

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1048/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-423/12.08.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно погасяване на първата по договора за безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1051/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2021г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1049/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2021г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2022г.