Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 29.12.2020 г.

На 29.12.2020 г. от 09,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров“ ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.Обявяване имената на дарителите на Община Банско, във връзка с коронавирус кризата през 2020г., съгласно заповед на кмета на Община Банско.

докл. И. Кадев

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-674/18.12.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на списък с ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта, предложени за стимулиране съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.

докл. Г. Думанов

3. Доклад с вх. №ОС-С-267/21.12.2020г. от Спас Валеюв – председател на Временна комисия за проверка използването на минерална вода на територията на гр. Добринище.

докл. С. Валеюв

4. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-837/08.12.2020г. от Янка Иванова Еринина, относно отпускане на стипендия на Димитър Петров Еринин (внук).

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-660/30.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и Правилник за дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Банско.

докл. И. Сакарев

6. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-665/09.12.2020г. от Стойчо Баненски-за кмет на Община Банско, относно проект план-сметка на трите вида услуги: сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждането  им в депо за битови отпадъци във всички населени места на територията  на Община Банско.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна с вх. ОС-01-672/14.12.2020г.от Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

8. Разглеждане на докладна с вх. ОС-01-671/14.12.2020г.от Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.  

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-675/18.12.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на съгласие на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД за теглене на банков кредит – тип „овърдрафт“.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-664/08.12.2020г. от Стойчо Баненски– за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-20-108/07.12.2020г., относно приемане на пазарна оценка за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеални части от имот с идентификатор 21498.351.586 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-669/11.12.2020г. от Стойчо Баненски– за кмет на Община Банско, относно допускане изработване на „ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 02676.13.1, ПИ 02676.12.11 и ПИ 02676.13.26, м. „Грамадето“ в гр. Банско, отреждане на новообразваните УПИ за „обществено обслужване” и обособяване на паркоместа към улицата”.

докл. К. Дурчов

12. Парични помощи.

докл. И. Сакарев