Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 24.02.2021 г.

На 24.02.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-696/10.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно постъпило писмо за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БЛАГОЕВГРАД” АД.

докл. Г. Главчев

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-699/11.02.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК.

докл. К. Дурчов

3. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-687/21.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост в полза на „Регионална занаятчийска камара – Банско“.

докл. К. Дурчов

4. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-689/21.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.1.929 в гр. Банско.

докл. К. Дурчов

5. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-690/21.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.1.930 в гр. Банско.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-698/10.02.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.270.1 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-704/12.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сгради с идентификатори 02676.150.1612.2, 02676.150.1612.3 и 02676.150.1612.4 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-705/12.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.48 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

     9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-691/21.01.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследник на Димитър Златев.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-695/10.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проведен конкурс за заемане на длъжността управител на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ-БАНСКО” ЕООД.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-700/11.02.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предприемане на действия за осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество между Община Банско и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

докл. Г. Думанов

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-697/10.02.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2021г.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-702/11.02.2021 г. от  Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско и численост  на служителите и работниците в Община Банско.

докл. Г. Главчев

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-701/11.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметство Добринище  и кметство Филипово.

докл. Г. Главчев

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-277/11.02.2021г. от Георги Главчев – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско, относно определяне на основното месечно възнаграждение на Иван Кадев – кмет на Община Банско.

докл. Г. Главчев

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-703/11.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2021 година.

докл. Г. Главчев

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-694/02.02.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа“.

докл. И Сакарев

18. Парични помощи.

докл. И Сакарев