Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.03.2021 г.

На 31.03.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-707/25.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчети за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2020г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2020г.

докл. Д. Юлев

2. Избор на Временна комисия по управление на отпадъците в Община Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-717/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно одобряване на доклад за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на гр. Банско.

докл. Д. Юлев

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-714/16.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на оборудване за обществена трапезария – 2ри етап“, пред Фонд „Социална закрила“.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-722/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно разрешение за закупуване на климатик за „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – 1 и 2“ гр. Банско.

докл. С. Валеюв

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-708/26.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатор 02676.501.1160.1.1, 02676.501.1160.1.4 и 02676.501.1160.1.6, разположени в ПИ № 02676.501.1160.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-709/01.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатор 02676.501.1160.1.2 и 02676.501.1160.1.3, разположени в ПИ № 02676.501.1160.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-710/02.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно утвърждаване на:

- годишен финансов план на ТП „ДГС Места” за общински горски територии за 2021г.;

- ценоразпис с продажните цени на дървените материали в ТП „ДГС Места” през 2021г.;

- график по чл.19 ал.1 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите на процедурите за ползване на дървесина от общински горски територии, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Места”;

- допълнителен годишен план №1 за ползване на дървесина от общински горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Места”.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-711/04.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.6 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-715/17.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 02676.91.90 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-716/17.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-719/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване, водопровод и канализация до ПИ 02676.24.20, местност „Кошерината“ по КК на гр. Банско“.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-720/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.318.5 и ПИ 21498.318.7 по КК на гр. Добринище от земеделска територия в „за извънселищен парк за отдих, спорт и развлечения““.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-721/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 21498.270.1, 21498.270.2, 21498.270.3, 21498.270.4, 21498.270.20, местност „Логовете“ в землището на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-723/23.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПП за корекция на р. Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията (от км 0+340 до сливането на р. Демянишка и р. Бъндеришка)“.

докл. К. Дурчов

16. Парични помощи.

докл. И. Сакарев