Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.04.2021 г.

На 27.04.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-733/12.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчетни доклади за дейността на читалищата в Община Банско за 2020г.

докл. Г. Думанов

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-729/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“ в с. Места като „средищно училище” за учебната 2021 – 2022г.

докл. Г. Думанов

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-730/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на Детска градина „Слънце” в с. Места като „средищна детска градина” за учебната 2021 – 2022г.

докл. Г. Думанов

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-731/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“ в с. Места като „защитено училище” за учебната 2021 – 2022г.

докл. Г. Думанов

5. Разглеждане  на докладна записка с вх. №ОС-01-732/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на Детска градина „Слънце” в с. Места като „защитена  детска градина” за  учебната 2021 – 2022г.

докл. Г. Думанов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-726/30.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. за 2020г.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-742/19.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2020г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

докл. Г. Главчев

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-735/15.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-712/16.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.

докл. А. Весков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-713/16.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 21498.350.415.1 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. А. Весков

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-727/01.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.174.350, землище на гр. Добринище.

докл. А. Весков

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-740/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.142.14, местност „Керпичето“, землище на гр. Добринище.

докл. А. Весков

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-736/15.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предприемане на действия за освобождаване на Николай  Лечев от отговорност за периода на управлението му на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ – БАНСКО” ЕООД.

докл. А. Весков

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-741/19.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно прекратяване на Разрешително за водовземане от минерална вода №МВ-005-Д/ 09.08.2013 г. от съществуващо водовземно съоръжение – КЕИ №7 ”Тепавицата” находище „Добринище”, Община Банско на фирма „ОРБЕЛ” ЕООД.

докл. А. Весков

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-737/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.23.14, м. „Кошерината“ по КК на гр. Банско от земеделска земя в „за жилищно строителство“.

докл. А. Весков

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-738/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.23.24, м. „Кошерината“ по КК на гр. Банско от земеделска земя в „за жилищна и общественообслужваща дейност“.

докл. А. Весков

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-739/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлени имоти 17381.13.99 и 17381.13.100, местност „Долно лозе“, землище на с. Гостун.

докл. А. Весков

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-728/09.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско за 2021г.

докл. И. Сакарев

19. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-291/12.04.2021г. от Велина Кънчева – директор на Дирекция социално подпомагане – Разлог, относно Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

докл. И. Сакарев

20. Парични помощи.

докл. И. Сакарев