Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.08.2021 г.

На 31.08.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Избор на Председател на Общински съвет-Банско.

докл. К. Дурчов

2. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Банско.

докл. К. Дурчов

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1020/19.07.2021г. от Зинаида Златева, относно финансово подпомагане за участие на внучката ѝ Мина Игнатова в „Детски Пирин фолк“ гр. Сандански.

докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-803/27.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект с идентификатор 53059.101.281.1 по КК и КР на с. Обидим.

докл. К. Дурчов

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-805/05.08.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект с идентификатор 02676.150.1611.30 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-806/16.08.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-807/16.08.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Дурчов

8. Парични помощи.

докл. И. Сакарев