Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 29.10.2021 г.

На 29.10.2021г.от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-834/11.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проектно предложение „Закупуване на оборудване за обществена трапезария – 2-ри етап“.

докл. С. Валеюв

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-838/15.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 - 2027г.) на Община Банско.

докл. С. Валеюв

3. Разглеждане на молба с вх. №ОС-С-351/20.10.2021г. от ПСС – база Банско, относно отпускане на финансови средства за закупуване на моторна шейна.

докл. С. Валеюв

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-835/13.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на обект с идентификатор 02676.501.2553.1.46 по КК и КР на гр. Банско.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-837/15.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сформиране на школа по вероучение в гр. Банско.

докл. Е. Тренчева

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-830/20.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-831/20.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение, находящо се на втори етаж в Балнеолечебницата в гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-833/08.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.128.13 в гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-829/17.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно преразглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-586/20.07.2021г.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-826/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-827/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП – ПП за изграждане на външна водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания и ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от ПИ 21498.327.13 по КК на гр. Добринище от горска територия в „за съоръжения за техническа инфраструктура“.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-348/11.10.2021г. от Иван Сакарев – председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, относно промяна в състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Банско.

докл. И. Сакарев

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-836/14.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Териториалната организация в гр. Разлог към Съюза на слепите в България.

докл. И. Сакарев

14. Разглеждане на заявление с вх. №94-21-5247/09.09.2021г. от  Снежанка Борисова Събева, относно отпускане на финансови средства за ремонт на покрив.

докл. И. Сакарев

15. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

16. Разни.