Log in

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Банско на 03.11.2021 г.

На 03.11.2021 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1073/03.11.2021г. от Костадин Глушков, относно отпускане на финансови средства за животоспасяваща операция.

докл. К. Загорчин