Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 25.02.2022 г.

 На 25.02.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. К. Загорчин

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. И. Кадев

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-916/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобрение на последваща оценка на изпълнението Общински план за развитие за 2014 - 2020г.

докл. С. Валеюв

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-923/11.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен отчет за изпълнение през 2021г. на Програмата за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-918/10.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на имотите - частна общинска собственост, подлежащи на застраховане.

докл. С. Валеюв

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-924/14.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление от Андрей Балевски - Председател на сдружение с нестопанска цел „Трейл Систем” за финансова подкрепа за организация и провеждане на международно състезание по фрирайд през месец март 2022г.

докл. С. Валеюв

7.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-925/16.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Армспорт клуб Гризли“ гр. Банско за закупуване на уред за канадска борба.

докл. С. Валеюв

8.Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-890/09.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2022г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Места“.

докл. К. Дурчов

9.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-896/13.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед № 07-22-3/10.01.2022г., относно приемане на Годишен план за паша и Правила на ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за 2022г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

докл. К. Дурчов

10.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-897/13.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-22-3/10.01.2022г., относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ.

докл. К. Дурчов

11.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-899/18.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-3/10.01.2022г., относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2021г.

докл. К. Дурчов

12.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-905/02.02.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед № 07-22-3/10.01.2022г., относно приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2022г.

докл. К. Дурчов

13.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-880/30.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 по КК и КР но гр. Банско.

докл. К. Дурчов

14.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-881/30.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен с идентификатор 02676.501.1023 по КК и КР на гр. Банско, откъм ул. „Цар Симеон” и ул. ”Баньо Маринов” гр. Банско /обект № 2/.

докл. К. Дурчов

15.Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-886/12.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение, находящо се на втория етаж в Балнолечебницата в гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

16.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-906/08.02.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване в собственост на Община Банско управляваните от Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Банско имоти.

докл. К. Дурчов

17.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-907/08.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно продажба на сгради с идентификатори 54136.1.235.1 и 54136.1.235.2 в местността „Вищерица” с. Осеново.

докл. К. Дурчов

18.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-908/08.02.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сграда с идентификатор 54136.1.2346.1 в местността „Чало” с. Осеново.

докл. К. Дурчов

19.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-909/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предложение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор №02676.123.13 в местността „Карагаче” гр. Банско.

докл. К. Дурчов

20.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-910/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предложение за отдаване под наем на поземлени имоти, частна общинска собственост с идентификатори: 21498.123.28, 21498.123.30, 21498.123.67 и 21498.123.82 в местността „Конски гроб”, гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

21.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-911/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор № 02676.150.1612.49 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

22.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-912/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем терен с площ от 15.00 кв.м. находящ се в градския парк с идентификатор №21498.350.133 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

23.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-913/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор №02676.150.1612.47 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

24.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-914/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 21498.270.1 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

25.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-915/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор №02676.150.1612.37 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

26.Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-357/21.12.2021г. от Костадин Загорчин – председател на Общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

докл. К. Дурчов

27.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-903/31.01.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско.

докл. К. Дурчов

28.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-900/20.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-3/10.01.2022г., относно приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия в Община Банско 2021-2025г.

докл. И. Сакарев

29.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-901/20.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-3/10.01.2022г., относно нов План за защита от бедствия на Община Банско.

докл. И. Сакарев

30.Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-358/10.01.2022г. от Катя Бельова – и.ф. председател на Окръжен съд – Благоевград и становище от Костадин Загорчин – председател на Общински съвет-Банско, относно избор на съдебни заседатели от Община Банско.

докл. И. Сакарев

31.Парични помощи.

докл. И. Сакарев