Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.03.2022 г.

На 30.03.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1, Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-937/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчети по изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за 2021г.

докл. Г. Думанов

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-934/14.03.2022г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-30/14.03.2022г., относно провеждане на шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.

докл. С. Валеюв

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-926/22.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно получена покана за членство в Асоциацията на българските градове и региони.

докл. С. Валеюв

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-933/11.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-936/15.03.2022г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-30/14.03.2022г., относно реализиране на инвестиционно намерение „Внедряване на система за външно изкуствено осветление“.

докл. С. Валеюв

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-927/28.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост от Общински съвет на БСП-Банско.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на Заповед №ОА-АК-372/16.03.2022г. от Валери Сарандев – Областен управител на област с административен център Благоевград.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-930/08.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.49 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-931/08.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.57 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

10.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-844/05.11.2021г. от Иван Кадев -  кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Георги Малчов.

докл. К. Дурчов

11.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-919/10.02.2022г. от Иван Кадев -  кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Иван Опанов.

докл. К. Дурчов

12.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-920/10.02.2022г. от Иван Кадев -  кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Костадин Златев.

докл. К. Дурчов

13.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-921/10.02.2022г. от Иван Кадев -  кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Руса Петлова.

докл. К. Дурчов

14.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-922/10.02.2022г. от Иван Кадев -  кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Георги Хаджиев.

докл. К. Дурчов

15.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-929/08.02.2022г. от Иван Кадев -  кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Димитър Малчов.

докл. К. Дурчов

16. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

17. Разни.