Log in

Дневен ред заседание на Общински съвет-Банско на 21.04.2022г.

На 21.04.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-950/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчетни доклади на читалищата в Община Банско за 2021г.

докл. Е. Тренчева

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-946/21.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на сграда с идентификатор 02676.501.2585.3 в гр. Банско от Община Банско към МВР.

докл. К. Дурчов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-945/21.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно даване на съгласие на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД за увеличаване размера на банков кредит – тип „овърдрафт“.

докл. С. Валеюв

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-948/22.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на специален автомобил Ивеко Еврокарго, собственост на „Общински паркинги – Банско“ ЕООД.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-951/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско за 2022г.

докл. С. Валеюв

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-949/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2022 година.

докл. С. Валеюв

7. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

8. Разни.