Log in

Дневен ред заседание на Общински съвет-Банско на 19.04.2022 г.

На 19.04.2022 г. от 17,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-958/13.04.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград на 20.04.2022г.

докл. К. Загорчин