Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 11.05.2022 г.

На 11.05.2022 г. от 17,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-977/09.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на представител на Община Банско в комисията за изготвяне на Областна здравна карта на област с административен център Благоевград.

    докл. К. Загорчин