Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.05.2022 г.

 На 27.05.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-978/10.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2022г. и отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2021г.
  докл. Г. Думанов
 2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-954/06.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско за 2022г.
  докл. С. Валеюв
 3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-959/13.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на Детска градина „Слънце” в с. Места като „средищна детска градина” за  учебната 2022 – 2023г.
  докл. С. Валеюв
 4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-960/13.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Места като „средищно училище” за  учебната 2022 – 2023г.
  докл. С. Валеюв
 5. Разглеждане  на докладна записка с вх. №ОС-01-961/13.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на Детска градина „Слънце” в с. Места като „защитена  детска градина” за  учебната 2022 – 2023г.
  докл. С. Валеюв
 6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-962/13.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно запазване статута на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Места като „защитено училище” за  учебната 2022 – 2023г.
  докл. С. Валеюв
 7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-981/11.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно утвърждаване на списък с ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта, предложени за стимулиране съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.
  докл. С. Валеюв
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-957/13.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно даряване на техническо оборудване на РУ-Банско.
  докл. С. Валеюв
 9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-964/14.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансова награда на Катрин Гемкова за постигнати високи спортни резултати.
  докл. С. Валеюв
 10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-971/29.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на временен безлихвен заем на СЮЗО за изпълнение на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“.
  докл. С. Валеюв
 11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-972/29.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметство Добринище и кметство Филипово.
  докл. С. Валеюв
 12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-973/29.04.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечното възнаграждение на кмета на Община Банско.
  докл. С. Валеюв
 13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-980/11.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Здравка Парапунова.
  докл. С. Валеюв
 14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-987/16.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Ивана и Ивона Малчови.
  докл. С. Валеюв
 15. 15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-988/16.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Георги Чолев.                                                                                                
  докл. С. Валеюв
 16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-839/18.10.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Катерина Кехайова.
  докл. К. Дурчов
 17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-952/06.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Димитър Лазаров Цигорийн.
  докл. К. Дурчов
 18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-955/07.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сгради с идентификатори 39614.17.392.1 и 39614.17.392.2 в с. Кремен, Община Банско.
  докл. К. Дурчов
 19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-965/15.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 53059.101.359 по КККР на с. Обидим, Община Банско.
  докл. К. Дурчов
 20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-970/27.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно разпореждане с имотите на бившите училища в с. Осеново и с. Обидим, Община Банско.
  докл. К. Дурчов
 21. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-938/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.90.32 в гр. Банско с цел промяна предназначението му от „ливада“ в „за обслужване, търговия и жилищна част“.
  докл. К. Дурчов
 22. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-939/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.14.3 в гр. Банско за промяна предназначението му от земеделска територия в „за обслужване, търговия и жилищно застрояване“.
  докл. К. Дурчов
 23. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-940/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението и обединяване на ПИ 02676.26.24, ПИ 02676.26.28, ПИ 02676.26.30, ПИ 02676.26.31, ПИ 02676.26.27, ПИ 02676.26.40, ПИ 02676.26.34 и ПИ 02676.26.29 в гр. Банско от земеделска територия в „за жилищно застрояване и обществено обслужване“.
  докл. К. Дурчов
 24. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-941/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението и обединяване на ПИ 02676.26.1010, ПИ 02676.26.22 и ПИ 02676.26.20 в гр. Банско от земеделска територия в „за жилищно застрояване и обществено обслужване“.
  докл. К. Дурчов
 25. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-942/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.28.3 в гр. Банско за промяна предназначението му от „земеделска земя“ в „за жилищно строителство“.
  докл. К. Дурчов
 26. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-943/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.28.12 в гр. Банско за промяна предназначението му от „земеделска земя“ в „за жилищно строителство“.
  докл. К. Дурчов
 27. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-944/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.90.31 в гр. Банско с цел промяна предназначението му от „ливада“ в „за обслужване, търговия и жилищна част“.
  докл. К. Дурчов
 28. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-986/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за прокарване на оптична кабелна линия през м. „Грамадето“, „Гуровица“, „Св. Иван“, „Страгите“ и „Асаница“ и инвестиционен проект за „Изграждане на канална мрежа за оптична кабелна линия на територията на Община Банско“.
  докл. К. Дурчов
 29. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-984/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно преразглеждане на докладна записка с вх. ОС-01-737/16.04.2021г.
  докл. К. Дурчов
 30. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-985/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно преразглеждане на докладна записка с вх. ОС-01-738/16.04.2021г.
  докл. К. Дурчов
 31. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-991/16.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на възмездно безсрочно право на строеж на фундамент на трафопост (ТП) в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане на трансформаторен пост върху терен от 25 кв.м. в  ПИ с идентификатор 21498.350.133 по КККР на гр. Добринище.
  докл. К. Дурчов
 32. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-378/15.04.2022г. от Велина Кънчева – директор на Дирекция социално подпомагане – Разлог, относно Общинска програма за закрила на детето за 2022г.
  докл. И. Сакарев
 33. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-969/21.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План за действие на Община Банско в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуации за периода 2021-2023г.
  докл. И. Сакарев
 34. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-979/10.05.2022г. от Иван Докторов – секретар на Община Банско и председател на Временна комисия по избор на съдебни заседатели към Окръжен съд-Благоевград, относно избор на съдебни заседатели към Окръжен съд-Благоевград.
  докл. И. Сакарев
 35. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-992/17.0452022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно избор на представител на Община Банско в комисия за изготвяне на Областна аптечна карта на Област с административен център Благоевград.
  докл. И. Сакарев
 36. Парични помощи.
  докл. И. Сакарев
 37. Разни.