Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.06.2022 г.

На 30.06.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1005/10.06.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно завишаване броя на децата в група в Общинските детски градини - Детска градина „Здравец” в гр. Банско и Детска градина „Мечо Пух” в гр. Добринище.

докл. Ев. Тренчева

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-989/16.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарни оценки на сграда с идентификатор 54136.1.235.1 и сграда с идентификатор 54136.1.235.2 по КК и КР на с. Осеново.

докл. С. Валеюв

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-990/16.05.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на сграда с идентификатор 54136.1.246.1. по КК и КР в местност „Чало” с. Осеново.

докл. С. Валеюв

4. Разглеждане на докладна записка с №ОС-01-1013/17.06.2022г.от Иван Кадев- кмет на Община Банско и заявление с вх. №ОС-З-1233/31.05.2022 г. от Георги Николов Цветков, относно отпускане на финансова подкрепа за постигнати високи спортни успехи.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1006/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приспадане на сума за извършване на основен ремонт от месечните наемни вноски по договор за наем №Д-ОС-21-140/30.11.2021г. между Община Банско и ЕТ „Димитър Зинков” в с. Обидим.

докл. С. Валеюв

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1007/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на имот, представляващ самостоятелен обект в сграда /общински апартамент/ с идентификатор 47857.102.75.1.3. по КК и КР на с. Места.

докл. С. Валеюв

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1008/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на имот, представляващ самостоятелен обект в сграда /общински апартамент/ с идентификатор 47857.102.75.1.1. по КК и КР на с. Места.

докл. С. Валеюв

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1010/15.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеални части от ПИ с идентификатор 53059.101.359 по КК и КР на с. Обидим.

докл. С. Валеюв

9. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-С-407/13.06.2022г. от Райна Малчова –управител на „Общински паркинги – Банско” ЕООД.

докл. С. Валеюв

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-993/18.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на Разрешително за водовземане №МВ-007-Д/09.08.2013г. от минерална вода КЕИ №2 ”Банята“ гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1011/15.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на Разрешително №МВ-010-Д-30.11.2017г. и за водовземане от КЕИ №2 „Банята” от Находище за минерална вода „Добринище”, гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-994/25.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Иван Гюмов.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-997/02.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се в имот с идентификатор № 21498.350.412, гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-998/02.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ с идентификатор №02676.41.1438, гр. Банско.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1002/06.06.2022г. от Иван Кадев кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Цар Симеон“, гр. Банско.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-999/02.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за стопанската 2022-2023г.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1000/02.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд стопанската 2022-2023г., за които са подадени две и повече заявления.

докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1001/06.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на:
- финансов план на ТП „ДГС Места” за общински горски територии за 2022г.;
- ценоразпис с продажните цени на дървените материали в ТП „ДГС Места” през 2022г.;
- график по чл.19 ал.1 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите на процедурите за ползване на дървесина от общински горски територии, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Места”.

докл. К. Дурчов

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1003/09.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на Представител в Сдружение „Местна Инициативна Група Банско” (МИГ Банско).

докл. К. Дурчов

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1004/10.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване участието на Община Банско в Сдружение с нестопанска цел „Долината на Места”.

докл. К. Дурчов

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1009/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за организацията и дейността на домашен социален патронаж в Община Банско.

докл. И. Сакарев

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1012/15.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Общински годишен план за социалните услуги за 2023г.

докл. И. Сакарев

23. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

24. Разни.