Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.07.2022 г.

На 28.07.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии за периода 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

докл. К. Загорчин

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. И. Кадев

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-403/02.06.2022г. от д-р Георги Тасев, относно благотворителната дейност на Йозеф Хофман в полза на Община Банско в периода 1998-2005г.

докл. Е. Тренчева

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1017/20.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарни оценки за сгради с идентификатори 39614.17.392.1 и 39614.17.392.2., м. „Солището” в с. Кремен.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1022/12.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на СНЦ „Футболен клуб-Банско тиим”.

докл. С. Валеюв

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1023/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на минималните месечни наемни цени за отдаване под наем на жилищни и не жилищни имоти – публична и частна общинска собственост в Община Банско.

докл. С. Валеюв

7. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1027/14.07.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно разпореждане с имущество на „Общински паркинги- Банско”.

докл. С. Валеюв

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1028/14.07.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно промяна на Инвестиционната програма на Община Банско за 2022г.

докл. С. Валеюв

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1034/14.07.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно средства за проектиране в Инвестиционната програма на Община Банско за 2022г.

докл. С. Валеюв

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1029/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 21498.351.377 по КККР на гр. Добринище.

докл. С. Валеюв

11. Разглеждане на заповед ОА-АК-234/13.07.2022г. от Валери Сарандев – Областен управител на област с административен център Благоевград, относно Решение №734 от Протокол №42/30.06.2022г.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1019/22.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Елена Барякова. 

докл. К. Дурчов 

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-882/01.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно договор за управление, стопанисване и опазване на горските територии-общинска собственост, попадащи в територията на ТП ”ДГС Добринище”.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-758/21.05.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на ОУП на Община Банско в обхват ПИ 02676.4.85, м. „Керанджийница” по КК на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1021/28.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на ОУП на Община Банско в обхват ПИ 02676.28.20 и ПИ 02627.28.23, м. „Карантията” по КК на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1032/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за кабелна линия 20kV за захранване на „Хотел с ресторант“ в ПИ 21498.235.23 в гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1033/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 02676.1.456 по КК на гр. Банско за промяна предназначението на земеделска земя в „за крайпътен обслужващ обект – търговски обект и склад“.

докл. К. Дурчов

18. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

19. Разни.