Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.08.2022 г.

На 31.08.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1052/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно увеличаване броя на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Банско.

докл. Бл. Кишев

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1048/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.

докл. Бл.Кишев

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-423/12.08.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно погасяване на първата по договора за безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.

докл. Бл.Кишев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1051/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2021г.

докл. Бл.Кишев

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1049/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2022г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2022г.

докл. Бл.Кишев

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1035/18.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.204.5 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1039/26.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с площ на 10 дка.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1044/04.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.47 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1045/04.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.37 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

10.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1046/04.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.41 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

11.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1053/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 21498.351.2.2 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

12.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1054/19.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 21498.350.97 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

13.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1055/19.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 21498.350.96 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

14.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1056/19.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се в Градския парк в гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

15.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1060/24.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на стълбове за улично осветление за разполагане на рекламни съоръжения

докл. К. Дурчов

16.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1061/24.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно получена покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Спортен център Банско” АД .

докл. К. Дурчов

17.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1062/24.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно получена покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Юлен” АД .

докл. К. Дурчов

18.Парични помощи.

докл. И. Сакарев

19.Разни