Log in

Дневен ред на Тържествено заседание на Общински съвет - Банско на 31.03.2023 г.

На 31.03.2023 г. от 11 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-489/14.03.2023г. от общинските съветници към Общински съвет-Банско, докладни с вх. №ОС-01-1229/23.03.2023г. и №ОС-01-1230/23.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно удостояване на Алберт Попов със званието „Почетен гражданин на Банско”.

докл. Г. Икономов