Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет Банско - 25.04.2013 г.

На 25.04.2013 г. от 9.30 часа в тържествената зала на Народно читалище “Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско, при следния

Дневен ред

1. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-821/20.03.2013г. от Светла Барякова – председател на НЧ “Никола Вапцаров 1894” гр. Банско, относно дейността на читалището през 2012г.

докл. Е. Тренчева

2. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-823/21.03.2013г. от Георги Узунов – председател на НЧ “Светлина 2006” с. Кремен, относно дейността на читалището през 2012г.

докл. Е. Тренчева

3. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-824/21.03.2013г. от Ашуретка Тельова – председател на НЧ “Никола Вапцаров 2010” с. Филипово, относно дейността на читалището през 2012г.

докл. Е. Тренчева

4. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-825/22.03.2013г. от Латинка Сеизова – председател на НЧ “Иван Кюлев 1996” с. Места, относно дейността на читалището през 2012г.

докл. Е. Тренчева

5. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-826/26.03.2013г. от Цветанка Андреева – председател на НЧ ”Димитър Благоев 1925” гр. Добринище, относно дейността на читалището през 2012г.

докл. Е. Тренчева

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1172/20.03.2013г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-671/04.03.2013г., относно отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост, ПИ с идентификатор 21498.117.49 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. А. Кирицов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1181/27.03.2013г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-671/04.03.2013г., относно отстъпване на тротоарно право към ПИ с идентификатор 02676.501.885 по КК на гр. Банско.

докл. А. Кирицов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1025/28.08.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. А. Кирицов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1185/03.04.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка по Решение №385/31.01.2013г. на ОбС.

докл. А. Кирицов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1186/03.04.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж №3 “Плажа” от находище на минерална вода “Добринище”.

докл. А. Кирицов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1187/03.04.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 21498.114.53 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. А. Кирицов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1190/04.04.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

докл. А. Кирицов

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1188/03.04.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на Общ устройствен план на Община Банско.

докл. А. Кирицов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1182/01.04.2013г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед 09-700/01.04.2013г., относно приемане на Наредба за символиката и отличията на Община Банско.

докл. Е. Тренчева

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1193/09.04.2013г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед 09-715/04.04.2013г., относно кандидатстване на Църковното настоятелство на църква “Успение Богородично” с. Филипово с проект “Реконструкция и ремонт на църква “Успение Богородично” в УПИ-ХХХІ-169, с. Филипово”.

докл. Г. Думанов

16. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-1183/02.04.2013г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №09-700/01.04.2013г., относно годишен доклад за дейността на Звено за вътрешен одит при Община Банско за 2012г.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1092/05.04.2013г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допускане на изменение на улична регулация от източната страна на ул. “Глазне”.

докл. А. Кирицов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1194/09.04.2013г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №09-715/04.04.2013г., относно заявление с вх. №40-00-599/15.03.2013г. от Костадин Иванов Ковачев – секретар на Сдружение с нестопанска цел “Рибарско дружество Василак”.

докл. А. Кирицов

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1195/11.04.2013г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен план за 2013г. и предоставяне на мери и пасища за индивидуално ползване.

докл. А. Кирицов

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/16.04.2013г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти и площи за отдаване под наем.

докл. А. Кирицов

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1198/18.04.2013г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. “Цар Симеон” и ул. “Опълченска” в гр. Банско.

докл. А. Кирицов

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1199/18.04.2013г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно обследване на улични канализационни клонове по улици “Грамадето”, “Стражите” и “Момини двори”, заустени в уличен канализационен колектор по ул. “Найден Геров”.

докл. А. Кирицов

23. Парични помощи.

докл. Г. Еринин