Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 14.11.2016 г.

На 14.11.2016 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет - Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Банско, при следния

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2110/14.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отмяна на Решение №1031 от Протокол №55/16.07.2015г. на Общински съвет-Банско.

докл. Вл. Колчагов

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2108/11.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2016г.

докл. Вл. Колчагов

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2109/11.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, в полза на Министерството на здравеопазването.

докл. Вл. Колчагов

 

 


You are here