Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.12.2016 г.

На 28.12.2016 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско, при следния

Дневен ред

1. Избор на Комисия по избор на обществен посредник на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2098/19.10.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.174.14, местност „Овиначе”, по КК на гр. Банско, от „земеделска земя” в „за вилно застрояване и обществено обслужване””.

докл. А. Кирицов

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2102/19.10.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.269.8, местност „Доматарско”, по КК на гр. Добринище от „земеделска земя” в за „обществено обслужване и отдих””.

докл. А. Кирицов

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2130/16.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на проект „ПУП-ПП с регистър на имотите и частите от тях с право на преминаване за транспортен достъп до ПИ 02676.2.334 по КК и КР на гр. Банско”.

докл. А. Кирицов

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2131/16.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на проект за ПУП-ПП за „Кабелно електрозахранване НН от КТП 20/0,4 kV, 800 kVA” в ПИ 02676.19.130 по КК и КР на гр. Банско до ГЕТ „Жилищна сграда” в ПИ 02676.19.52 по КК и КР на гр. Банско.

докл. А. Кирицов

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2132/16.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ 012186, местност „Скок”, землището на с. Гостун, Община Банско, за учредяване на право на строеж върху поземлен имот в горска територия, без промяна на предназначение, за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него”.

докл. А. Кирицов

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2134/20.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП-ПП за трасе за корекция на р. Глазне, гр. Банско, Община Банско, от км.0+340 до границата на землището на гр. Банско при смесието на р. Дамянишка и р. Бъндеришка”.

докл. А. Кирицов

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2135/20.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП-План за изменение на улична и дворищна регулация на с. Филипово в района на корекцията на р. Градинишка”.

докл. А. Кирицов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2119/02.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Общ устройствен план на Община Банско.

докл. Вл. Колчагов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2107/01.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Банско и отмяна на действащата Наредба за търговската дейност на територията на Община Банско, приета с Решение №298/22.12.2008г.

докл. М. Бистрин

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2111/14.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Банско.

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на докладна с вх.№ОС-01-2112/21.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за дофинансиране на НЧ „Никола Вапцаров 1894” гр. Банско за участие по проект „Повишаване на туристическия потенциал чрез трансгранично сътрудничество и оползотворяване на културното наследство”.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2114/24.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане допълнително на финансови средства на Ф К „Банско”.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2115/28.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане от Община Банско на спортни клубове на територията на общината.

докл. Д. Русков

15. Разглеждане на докладна с вх.№ОС-01-2116/30.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2117/30.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2118/30.11.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на Детска градина „Слънце” с. Места.

докл. Д. Русков

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2120/07.12.2016г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно дофинансиране на ПЛТГ „Никола Вапцаров” гр. Банско.

докл. Д. Русков

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2121/09.12.2016г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на юбелейния 20-ти Джаз фестивал Банско 2017.

докл. Д. Русков

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2122/09.12.2016г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно отпускане на месечна стипендия на Михаил Венциславов Цинцаров за учебната 2016-2017г.

докл. Д. Русков

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2123/09.12.2016г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно план-сметка за необходимите разходи за осъществяване на сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2017г.

докл. Д. Русков

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2124/09.12.2016г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишни планове за ползвате на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Добринище” и ТП „ДГС Места” за 2017г.

докл. Д. Русков

23. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2125/14.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно покана за спонсорство от „Юлен” АД за откриване на Ски Сезон Банско 2016/2017.

докл. Д. Русков

24. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2126/15.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дарение от „Юлен” АД.

докл. Д. Русков

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2128/15.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за отразяване на Световната купа по сноуборд 2017г.

докл. Д. Русков

26. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2129/15.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на Световната купа по сноуборд 2017г.

докл. Д. Русков

27. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

28. Избор на обществен посредник на територията на Община Банско.


You are here