Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.01.2017 г.

На 30.01.2017 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско, при следния

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. Вл. Колчагов

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2145/13.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Структура на Община Банско за 2017г.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-1304/13.01.2017г. от Димитър Русков - председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско, относно актуализация на основното месечно възнаграждение на кмета на Община Банско.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2146/13.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на основното месечно възнаграждение на кметовете на населени места на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2141/11.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекта за бюджет приходи и проекта за бюджет разходи на Община Банско за 2017г.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2142/12.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско.

докл. Евг. Тренчева

8. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-2138/29.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на План за действие на Община Банско за подкрепа на интеграционните политики за периода 2017 – 2020.

докл. Евг. Тренчева

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2136/22.12.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.12.31 и ПИ 02676.12.7, местност „Грамадето” по КК на гр. Банско, от „земеделска земя” в „за обществено обслужване, търговия, хотелска и жилищна част””.

докл. А. Кирицов

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2143/13.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2016г.

докл. А. Кирицов

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2144/13.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2017г.

докл. А. Кирицов

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2149/18.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.24.39, местност „Кошерината” по КК на гр. Банско, от „земеделска земя” в „за жилищно строителство””.

докл. А. Кирицов

13. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-1306/19.01.2017г. от Владимир Колчагов – председател на Общински съвет-Банско, относно допълване на състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Банско.

докл. Вл. Колчагов

14. Парични помощи.

докл. К. Загорчин


You are here