Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.02.2017 г.

На 27.02.2017 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско, при следния

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2166/13.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно получена покана за редовно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на предложение с вх. №№С-С-1310/26.01.2017г. от Владимир Колчагов – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

докл. Вл. Колчагов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-1316/14.02.2017г. от Владимир Колчагов – председател на Общински съвет-Банско, относно актуализиране на състава на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Банско, утвърден с Решение №173 по Протокол №10/20.05.22016г. на Общински съвет-Банско.

докл. Вл. Колчагов

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2099/19.10.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за обединяване и промяна предназначението на ПИ 02676.28.23 и ПИ 02676.28.20, местност „Карантията” по КК на гр. Банско, от „земеделска земя” в „за вилно застрояване””.

докл. А. Кирицов

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2147/16.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.170.50, местност „Овиначе” по КК на гр. Банско за смяна предназначението на ПИ от „земеделска земя” в „за селскостопански постройки””.

докл. А. Кирицов

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2148/16.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.77.61, местност „Конещица” по КК на гр. Банско, за смяна предназначението на ПИ от „земеделска земя” в „за кравеферма””.

докл. А. Кирицов

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2150/18.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП -ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.9.404, местност „Мехомийски път” по КК на гр. Банско за смяна на предназначението на ПИ от „земеделска земя” в „за животновъдна ферма””.

докл. А. Кирицов

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2154/30.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ с идентификатор 02676.41.438 по КК и КР на гр. Банско.

докл. А. Кирицов

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2157/08.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен план за паша и Правила на ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за 2017г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

докл. А. Кирицов

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2158/08.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

докл. А. Кирицов

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2160/08.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. А. Кирицов

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2161/08.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. А. Кирицов

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2163/13.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно откриване на производство по отчуждаване на недвижими имоти, собственост на физически лица, за реализиране на ул. „Найден Геров”.

докл. А. Кирицов

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2167/14.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. А. Кирицов

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2168/14.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. А. Кирицов

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2155/31.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2017 г.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2170/20.02.2017г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно актуализация на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа.

докл. Д. Русков

18. Парични помощи.

докл. К. Загорчин


You are here