Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.03.2017 г.

На 30.03.2017 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско, при следния

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2165/13.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско по процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2017г.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2173/28.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-1325/06.03.2017г. от Владимир Колчагов – председател на Общински съвет-Банско, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Банско.

докл. Вл. Колчагов

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-1332/23.03.2017г. от Владимир Колчагов - председател на Общински съвет-Банско, относно определяне на хонорар на обществен възпитател към Наблюдателна комисия при Общински съвет-Банско.

докл. Вл. Колчагов

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2179/13.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2017 година.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-1321/28.02.2017г. от Национална асоциация на председателите на общински съвети в Р България, относно отпускане на финансови средства за организацията и провеждането на събора и изграждане на Мемориалния комплекс на кан Кубрат.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2172/27.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на общинско жилище в гр. Банско.

докл. А. Кирицов

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2178/10.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна наименованието на ПГССТ „Алеко Константинов” гр. Банско.

докл. Евг. Тренчева

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2159/08.02.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно разработване на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) за 2017г. и приемане на План за младежта на Община Банско за 2017г.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2175/08.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отмяна на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Банско.

докл. К. Загорчин

11. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here