Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.04.2017 г.

На 27.04.2017 г. от 9,30 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско, при следния

Дневен ред

1. Полагане клетва от общински съветник.

докл. Вл. Колчагов

2. Промяна в състава на постоянни комисии към Общински съвет-Банско.

докл. Вл. Колчагов

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2176/09.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Банско.

докл. Евг. Тренчева

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2183/16.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Банско.

докл. Евг. Тренчева

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2181/16.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на ПГЕЕ гр. Банско, във връзка с честване на 50-та годишнина от основаването на гимназията.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2182/16.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на безлихвен кредит на ПГССТ „Алеко Константинов” гр. Банско.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2185/22.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно удължаване срока на действие на сключен договор за безлихвен заем между Община Банско и „Общински паркинги Банско” ЕООД.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2187/22.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Клуб по туризъм „Бъндерица”.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2188/22.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Спортен клуб на ветераните – Банско.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2189/22.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за извършване на предварителни дейности във връзка с консервация-реставрация, социализация и експониране на археологически обект „Момина кула”.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2190/24.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на читалище „Димитър Благоев 1925”.

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-4158/30.03.2017г. от Сашка Георгиева Барбутева - Калчева, относно отпускане на месечна стипендия на дъщеря й Александра Калчева.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2197/12.04.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно увеличение на средствата в инвестиционната програма за 2017г. за ремонт на подпорната стена в с. Кремен.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2198/12.04.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Спортен клуб на ветераните – Банско за спортна проява на „Шилигарника”, включваща състезания по ски-бягане, алпийски дисциплини и др.

докл. Д. Русков

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2199/12.04.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 10.05.2017г.

докл. Д. Русков

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2103/19.10.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.7.82, местност „Рупчовец” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за склад за търговска дейност”” и „ПУП-ПП за осигуряване достъп до ПИ 02676.7.82 чрез преминаване през ПИ 02676.7.347 по КК на гр. Банско”.

докл. Г. Главчев

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2184/17.03.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проект „ПУП-ПП с регистър на имотите и частите от тях, които попадат в сервитутната зона на трасе на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Водопровод и канализация” и „Захранващи кабели 20kV” за ПИ 02676.150.70 в обхват на ПИ 02676.150.1606 и ПИ 02676.149.1605 по КК и КР на гр. Банско”.

докл. Г. Главчев

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2194/05.04.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изготвяне на „ПУП – Парцеларен план на обект: Горски автомобилен път „Обходен път на село Гостун – четвърта степен, на територията на ТП „ДГС Места”.

докл. Г. Главчев

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2196/12.04.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно годишен План за развитие на социалните услуги в Община Банско за 2018 година.

докл. К. Загорчин

20. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

21. Питания.

 

 


You are here