Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.05.2017 г.

 

На 31.05.2017 г. от 9,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2200/26.04.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно доклад за резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2209/05.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет за 2016г. на „Общински паркинги Банско” ЕООД.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2214/09.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за закупуване на гориво за служебните автомобили на РУ Банско.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2215/09.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Териториална съюзна организация на слепите гр. Разлог.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2216/09.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на безлихвен кредит от Община Банско за участие в проект №BG16M1OP002-1.005-0003C01 „Втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.””.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2217/09.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка на ПИ №048018 в местност „Равнището в землището на с. Обидим по Решение №267/27.10.2016г. на Общински съвет-Банско.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2207/05.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Структура на Община Банско за 2017г.

докл. Евг. Тренчева

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2208/05.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчетни доклади на  народните читалища на територията на Община Банско.

докл. Евг. Тренчева

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2210/05.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчети на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2016г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2016г.

докл. М. Бистрин

10. Разглеждане на докладни записки с вх. №ОС-01-2211/05.05.2017г. и вх. №ОС-01-2212/05.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на търговско дружество с общинско участие ФК „Банско” ООД към 31.12.2016г. и Годишен финансов отчет за 2016г. на ПФК „Банско” ЕАД.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2213/09.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Трейл систем – сдружение с нестопанска цел.

докл. Г. Главчев

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2224/17.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно реконструкция  и обновяване на ул. „Пирин” гр. Банско и изграждане на водопроводната и канализационната мрежа в частта от централен градски площад „Възраждане” до ул. „Отец Паисий”.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2220/15.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка със защитените училища в Р България за учебната 2017/2018 година.

докл. Евг. Тренчева

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2221/15.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на средищните училища в Р България за учебната 2017/2018 година.

докл. Евг. Тренчева

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2202/03.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2206/05.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-1346/18.05.2017г. от Соня Кукова – за директор ДСП Разлог, относно Програма за детето на Община Банско за 2017 година.

докл. К. Загорчин

18. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here