Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 29.06.2017 г.

На 29.06.2017 г. от 9,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2230/29.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на НЧ „Димитър Благоев 1925” гр. Добринище за фолклорна поредица „Добринишко лято 2017”.

докл. Евг. Тренчева

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2241/15.06.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-55/09.06.2017г., относно отпускане на финансови средства на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб на ветераните – Банско” за провеждане на експедиция в Алпите.

докл. Г. Главчев

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2238/12.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Ротари клуб Банско – Разлог” за провеждане на турнир по тенис на маса.

докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-1359/22.06.2017г. от Димитър Юлев – общински съветник, относно финансово подпомагане на Георги Ергин за участие в лагер на Националния отбор по ски.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2225/19.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно утвърждаване ценоразпис на минимална продажна цена на дърва за огрев от общинските горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Места”, франко временен горски склад.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2226/19.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно утвърждаване ценоразпис на минимални продажни цени на дървени материали по категории дървесина и сортименти от общинските горски територии, франко временен горски склад на ТП „ДГС Добринище”.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-1352/09.06.2017г. от Окръжна прокуратура – Благоевград, относно актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2237/12.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно годишна вноска за участие на Община Банско във фонд „Общинска солидарност”.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-4226/15.06.2017г. от Иван Костадинов Загорчин – управител на фирма „Ланче – 21” ЕООД.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2222/16.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2017г.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2223/16.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3621 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2228/26.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проект за „ПУП-ПП на обект: Горски автомобилен път на с. Гостун – четвърта степен, на територията на ТП „ДГС Места””.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2229/29.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2231/30.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2232/30.05.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2235/09.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Банско.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2236/12.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на Община Банско.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2242/15.06.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-55/09.06.2017г., относно отдаване под наем на сграда, разположена в ПИ с идентификатор 21498.351.2 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

19. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here