Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.07.2017 г.

На 27.07.2017 г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. Вл. Колчагов

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-1331/16.03.2017г. от Димитър Русков – Председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-4145/17.03.2017г. от Илия Бойчов Милев - зам. председател на спортен клуб „Кик бокс – Банско”, относно финансиране на клуба през 2017г.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2253/30.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на група за стари градски песни Добринище за запис на песен и заснемане на музикален видеоклип.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2258/03.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно финансова подкрепа на Мария Радонова за преиздаването на преработеното издание на книгата й „В подножието на Перун”.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2254/30.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възможностите за 4 до 6-месечно финансиране на терапевтична конна езда на децата и лицата от Дневен център за деца с увреждания „Здравец” и Дневен център за възрастни с увреждания – дневна грижа.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2269/12.07.2017г. от Асен Кирицов - за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите, ангажирани с получаване на лифт карти за свободно каращи деца за ски сезон 2016/2017г.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-2251/30.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно вписване на Детска градина „Слънце” с. Места в Списъка на защитените детски градини в Република България за учебната 2017/2018 година.

докл. Евг. Тренчева

10. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-2259/05.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно вписване на Детска градина „Слънце” с. Места в Списъка на средищните детски градини в Република България за учебната 2017/2018 година.

докл. Евг. Тренчева

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-2250/30.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на линиите на вътрешноградския транспорт от общинската транспортна схема на Община Банско.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2245/26.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2017г.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2246/26.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02676.1.5. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2260/05.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно закупуване на сграда с идентификатор 02676.501.417.1 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2262/06.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно изработване на „ПУП-ПУР (Подробен устройствен план – план за улична регулация) за изменение на ПУП за ул. „Найден Геров” в обхват от о.т.643 (кръстовище с ул. „Солун”) до о.т.947 (път ІІ-19)”.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2264/07.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост за стопанската 2017 – 2018 г.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2265/07.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост за стопанската 2017 – 2018 г., за които са подадени две и повече заявления.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2266/07.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: ниви и с площ над 10 дка.

докл. К. Загорчин

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2267/07.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно определяне за разпореждане на обект, собственост на „Общински паркинги – Банско” ЕООД.

докл. К. Загорчин

20. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-2268/11.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно именуване на улица в гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

21. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-1366/17.07.2017г. от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград, относно Заповед №ОА-АК-244/14.07.2017г. за ново обсъждане на Решение №448/29.06.2017г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Загорчин

22. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 

 

 


You are here