Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.08.2017 г.


На 31.08.2017 г. от 9,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред
1. Предложение с вх.№ОС-С-1376/23.08.2017г. от Костадин Дурчов – общински съветник, относно промяна поименния списък за гласуване на решения на Общински съвет-Банско.
докл. Вл. Колчагов
2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2271/19.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно отпускане на финансови средства на МБАЛ-Разлог АД.
докл. Д. Русков
3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2272/20.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.
докл. Д. Русков
4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-2278/09.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно оптимизация на образователна система чрез преобразуване на ДГ „Здравец” гр. Банско.
докл. Е. Тренчева
5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2279/09.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 19.09.2017г.
докл. Д. Русков
6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2281/11.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2016г.
докл. Д. Русков
7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2280/11.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.
докл. Д. Русков
8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2283/16.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на Ценоразпис за продажба на обли дървени материали, дърва за горене и вършина, добити през 2017г. от общински горски територии в района на ТП „ДГС Добринище”.
докл. Д. Русков
9. Разглеждане на докладна вх. №ОС-01-2270/14.07.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно номиниране на Атанас Скатов за „Почетен гражданин на Банско”.
докл. Г. Главчев
10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2276/01.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно членство на Община Банско в качеството си на асоцииран член в международно сдружение с нестопанска цел „Мрежа от градове с езера”.
докл. М. Бистрин
11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2282/16.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Добринище” за 2017г.
докл. К. Загорчин
12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2284/21.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП-Парцеларен план (ПП) за трасе на „Ел. захранване – Кабел 20 kV до БКТП 20/0,4 kV до 1х800 kVа към цех за екопелети в УПИ ІV-37, кв.114 по плана на гр. Добринище, ПИ 21498.114.63 по КК на гр. Добринище””.
докл. К. Загорчин
13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2285/21.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП-Парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура „Кабелна линия 20 kV” за ел. захранване на обект: „Животновъдна ферма за до 100 млечни крави”, находящ се в ПИ 02676.2.516 по КК на гр. Банско”.
докл. К. Загорчин
14. Парични помощи.
докл. К. Загорчин


You are here