Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.10.2017 г.

На 31.10.2017г. от 9,30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2302/20.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Сдружение „Избор” върху имот – общинска собственост.

докл. К. Загорчин

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2323/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.1.937, местност „Забиница” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за бензиностанция”.

докл. К. Загорчин

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2317/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за обект СОЗ – пояс І на КЕИ №4 „Аджитско миро”, КЕИ №6 „Второ миро – запад” и КЕИ №6 „Второ миро – изток”.

 

докл. К. Загорчин

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2318/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 21498.164.11 в по КК и КР на гр. Добринище, Община Банско с отреждане „за СОЗ – пояс І на КЕИ №9 „Римска баня”.

докл. К. Загорчин

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2316/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 21498.156.88 в по КК и КР на гр. Добринище, Община Банско от „ливада” в „за СОЗ – пояс І на КЕИ №7 „Тепавицата”.

докл. К. Загорчин

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2315/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на разрешително за водовземане от минерална вода №МВ-009-Д/15.09.2016г. на „Голфина Хотел Мениджмънт” ЕООД.

докл. К. Загорчин

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2321/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на община Банско за 2017г.

докл. К. Загорчин

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2322/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сгради – публична общинска собственост, находящи се в местност „Карагаче” в гр. Банско.

докл. К. Загорчин

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2319/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на община Банско за 2017г.

докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2320/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 21498.351.1.1 по КК и КР на гр. Добринище.  

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2313/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция.

докл. И. Сакарев

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2307/25.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно откриване на процедура по създаване на Организация за управление на туристически район „Рила-Пирин”.

докл. М. Бистрин

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2310/10.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно наеми от Общинско жилище със специален статут.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2311/10.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Михаил Венциславов Цинцаров.

докл. Д. Русков

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2325/18.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Радослав Владимиров Петаков.

докл. Д. Русков

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2326/18.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Гергана Станкова Божинова.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2327/18.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на парична помощ на Катерина Асенова Гроздина за лечение на сина й Мартин Николов Василев.

докл. Д. Русков

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2314/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допълване на Структура на Община Банско.

докл. Д. Русков

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2324/13.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на допълнителни средства за 20-то издание на Джаз Фестивал Банско 2017г.

докл. Д. Русков

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2312/12.10.2017г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2018г.

докл. Д. Русков

21. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2299/19.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.155.55 в м. „Асаница” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за жилищно строителство”.

докл. К. Загорчин

22. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2330/19.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка на репатриращ автомобил „Ивеко” – собственост на „Общински паркинги-Банко” ЕООД.

докл. Д. Русков

23. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

 

 


You are here