Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.11.2017 г.

На 28.11.2017г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2353/21.11.2017г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно допълване на Решение №518 от Протокол 27/28.09.2017г. на Общински съвет-Банско за кандидатстване на Община Банско по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с проектно предложение „Разширяване на социално предприятие Банско”.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2339/07.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на СУ „Неофит Рилски” гр. Банско за честване на 170-тата годишнина от основаване на училището.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2341/09.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за финансиране на културните събития и фестивалите, предвидени в Културната програма на Община Банско за 2018г.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2350/17.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Български ски пул” ЕООД за провеждане на Световна купа по сноуборд Банско 2018г.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2351/17.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за дарение от „Юлен” АД.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-З-4288/20.09.2017г. от Костадин Дурчов и Костадин Атанасов – от БСП Банско, относно стартирала кампания за възстановяване на щетите от големия пожар, възникнал през месец август 2017г. на територията на Община Кресна.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2354/21.11.2017г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Насърчаване на социалното включване чрез развитие на умения за самостоятелност и личностно развитие”.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2355/21.11.2017г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „ПФК Банско” ЕАД.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2345/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2346/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на Община Банско.

докл. М. Бистрин

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2337/03.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02676.69.108 по КК и КР на гр. Банско, местност „Бистрин чучор”, от „земеделска земя” в „за трупосъбирателна площадка и трупна яма”.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2338/03.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ, частна общинска собственост, с идентификатор 21498.139.71, землище Добринище, местност „Белия рид”.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2340/07.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно искане за възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2342/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПУР (Подробен устройствен план – план за улична регулация) за изменение на ПУП за ул. „Найден Геров” в обхват от о.т.643 (кръстовище с ул. „Солун”) до о.т.947 (път ІІ-19)”.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2343/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП - План за изменение на улична регулация на ул. „Георги Димитров” от о.т.82 до о.т.91, ул. „Иван Козарев”, от о.т.92 до о.т.310 и отпадане на улица от о.т.84 до о.т.83, изменение на регулационния план на гр. Добринище с обхват УПИ ХVІІІ-532, кв.38 и УПИ ІV, кв.25”.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2344/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП – План за изменение на улична и дворищна регулация на с. Филипово в района на корекцията на р. Градинишка”.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2347/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2017г.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2348/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1178.6.6 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин        

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2349/14.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-изменение на улична регулация на ул. „Гарата” (ПИ21498.350.685 по КК на гр. Добринище” в частта до ул. „Борис Парапунов” и ул. „Незнаен войн” на гр. Добринище, Община Банско”.

докл. К. Загорчин

20. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here