Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 21.12.2017 г.

На 21.12.2017г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2358/22.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно план-сметка за такса битови отпадъци.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2359/22.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2361/27.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансиране на обект „Изграждане на подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000, моста на ул. „Найден Геров”, до км 0+520”.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2371/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на енергийно съоръжение, представляващо: МКТП (МТП) 20/0.4 kV – 100 kV и кабел 20 kV външно ел. захранване на жилищни сгради.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2374/06.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на „Таекуон-до клуб Хоук-Банско”.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2363/30.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско.

докл. Евг. Тренчева

 

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2380/12.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Решение №39/21.12.2015г. на ОбС за завишаване нормите за пълняемост на групите в общинските детски градини.

докл. Евг. Тренчева

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2360/23.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда за периода 2016 – 2020 г.

докл. М. Бистрин

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2362/30.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02676.48.50 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2365/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно съгласие за продажба и изготвяне на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.3584 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2364/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2017г.

докл. Г. Главчев

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2366/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения с обща площ от 28,63 кв. м, находящи се на първи етаж в сграда с идентификатор 21498.350.419.1, разположена в ПИ 21498.350.419 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2367/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения с обща площ от 79,12 кв.м, находящи се на втори етаж в сграда с идентификатор 21498.350.419.1, разположена в ПИ 21498.350.419 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2368/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ помещения с обща площ от 48,99 кв.м, находящи се на първи етаж в сграда с идентификатор 21498.350.419.1, разположена в ПИ 21498.350.419 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2369/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, намиращи се на втория етаж в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2370/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, намиращи се на първия етаж в сграда с идентификатор 47857.102.157.1 по КК и КР на с. Места.

докл. Г. Главчев

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2372/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1178.6.19 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2373/05.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 21498.350.124, ПИ 21498.350.352, ПИ 21498.350.353 в гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2375/08.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Банско.

докл. Г. Главчев

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2376/08.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот с идентификатор 21498.13.33 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

21. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2381/14.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на „ПУП-ПП за трасе на водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местността „Караманица””.

докл. Г. Главчев

22. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2382/14.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предварително съгласие за прокарване на трасе през имоти ПИ 21498.312.564, ПИ 21498.312.404, ПИ 21498.269.405, местност „Доматарско” по КК на гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

 

23. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2383/14.12.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.1118.54, местност „Момин гроб” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за спорт и атракции””.

докл. Г. Главчев

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2377/11.12.2017г. от Асен Кирицов – за кмет съгласно Заповед №07-17-128/08.12.2017г., относно определяне на представител на Община Банско в комисията по изработването на Областна здравна карта за Област Благоевград.

докл. К. Загорчин

25. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here